Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com
0182-571373
0182-571373
Mijn Schaapskooi

Verzorging kinderen

Tijdens het kennismakingsbezoek van de leidster kunnen de ouders aangeven hoe zij willen dat er omgegaan wordt met hun kind(eren) en welke huisregels er gelden. Daarnaast mogen de ouders van de leidster initiatief verwachten ten aanzien van het aanbieden van spelactiviteiten, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. In overleg met de ouders kunnen er afspraken gemaakt worden over het bezoek van/bij vriendjes en vriendinnetjes, buiten spelen en eventuele uitstapjes.

Naast de verzorging en begeleiding van de kinderen zal er over het algemeen voldoende tijd besteed kunnen worden aan werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals: de vaat wassen, opruimen, boodschappen doen en het eten klaar maken. De afstemming van de hiervoor genoemde zaken op elkaar vereisen goede afspraken tussen de leidster, de ouders en de coördinator.

Ook als kinderen ziek zijn kan de lah de verzorging op zich nemen. Afhankelijk van hoe een kind zich voelt kunnen er met de ouders afspraken gemaakt worden over de gewenste verzorging.

Koppeling leidster - gezin

Aan de plaatsing van een lah gaat altijd een bezoek van de coördinator aan de ouders vooraf. Tijdens dit bezoek kunnen de wensen en verwachtingen van de ouders ten aanzien van een lah besproken en toegelicht worden. Aan de hand van deze informatie wordt er gericht gezocht naar een geschikte leidster. Hierna vindt er een kennismakingsbezoek van de leidster met de ouders plaats. Voordat de leidster daadwerkelijk begint, kan ze een dagdeel in het gezin meedraaien om wegwijs te worden gemaakt. Als de ouders na het voorstellen van de leidster besluiten helemaal af te zien van een leidster aan huis en geen verdere bemiddeling willen, kunnen de uren van het intakegesprek en het kennismakingsbezoek tegen het geldende uurtarief voor een lah in rekening worden gebracht.

In de beginperiode dat de leidster in het gezin werkt, neemt de coördinator regelmatig contact op met de ouders om te informeren of alles naar wens verloopt. Daarna wordt er elke zes weken met de ouders gebeld en zo nodig een afspraak gemaakt. 

Op de dagen dat de leidster in het gezin aanwezig is geweest, houdt ze in een schriftje bij hoe die dag is verlopen, bijv. hoe de kinderen hebben geslapen, gegeten, gedronken, over gebeurtenissen op school en wat er en met wie gespeeld is.

Flexibele opvang

Als de reguliere kinderopvang niet voldoende in staat is om aan te sluiten bij de wensen en/of omstandigheden van de ouders, is de mogelijkheid aanwezig om een leidster aan huis (lah) bij de Schaapskooi te huren. Te denken valt hierbij aan opvang in de thuissituatie, op wisselende dagen en onregelmatige tijden en opvang die afgestemd is op de werktijden en woonplaats van de ouders.

Voordelen van een leidster aan huis:

  • Flexibel in werktijden;
  • Extra opvang mogelijk;
  • Thuis kan alles gewoon doorgaan;
  • Indien gewenst een invalleidster;
  • Alleen afgenomen uren worden in rekening gebracht;
  • Belastingteruggave.

Deze vorm van kinderopvang leent zich ook goed voor tijdelijke opvang, bijvoorbeeld ter overbrugging van een wachtlijst.

De leidster aan huis wordt alleen geplaatst op hele dagen. Als er slechts enkele uren per week opvang nodig is, kan er geen lah geleverd worden, behoudens uitzonderingen.

De leidsters

Een leidster aan huis verzorgt bij de ouders thuis de opvang van hun kind(eren).
De specifieke taken van deze leidster zijn:

  • Het zelfstandig verzorgen en begeleiden van één of meer kinderen in de leeftijd van 0  tot 12 jaar uit hetzelfde gezin;
  • Het aanbieden van verschillende spelsituaties, passend bij verschillende leeftijden; 
  • Het verrichten van licht huishoudelijk werk, zoals boodschappen doen, afwassen, opruimen e.d.

In principe wordt aan een gezin een vaste leidster gekoppeld, die bij ziekte of vakantie zo mogelijk vervangen wordt door een invalleidster. Op verzoek van de ouder kan de leidster over het algemeen ook komen op andere dagdelen of tijdstippen dan is afgesproken. Dit gebeurt altijd in overleg met de coördinator. Vakantie en vrije dagen van de lah worden in overleg tussen de ouders en de Schaapskooi geregeld en zoveel mogelijk afgestemd op de vakantie en vrije dagen van de ouders.

De lah heeft een opleiding, gericht op het werken met jonge kinderen gevolgd, beschikt over een VOG en een diploma Kinder-EHBO en heeft voldoende ervaring in de praktijk. Elke drie weken heeft de lah een begeleidingsgesprek met haar coördinator en drie maal per jaar is er een thema-avond met onderwerpen gericht op het omgaan met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het deelnemen aan de begeleidingsgesprekken en thema-avonden is onderdeel van de werkinhoud van de lah.