Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Informatie overdracht

Op het kindercentrum zijn er een aantal manieren waarop informatie overgedragen wordt, zowel van de leiding naar de ouders toe als andersom. Informatieoverdracht m.b.t. de kinderen gebeurt in eerste instantie bij het brengen en halen. Omdat de leidsters in het kinderdagverblijf en ook de leidsters-aan-huis over het algemeen een groot aandeel hebben in de opvoeding en verzorging van de kinderen wordt hier naast de mondelinge overdracht ook schriftelijk verslag gedaan. Voor elk kind wordt er een schriftje bijgehouden waarin de leiding schrijft over b.v. het slapen, eten en drinken, ontlasting en gebeurtenissen die op deze dag hebben plaatsgevonden. Dit voorkomt dat belangrijke informatie niet wordt doorgegeven. Ook ouders hebben zo de mogelijkheid om de leiding op de hoogte te houden over hun kind.

De ontwikkeling van de kinderen wordt door de leiding van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf nauwlettend gevolgd en regelmatig besproken. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gehouden op de manier zoals hiervoor beschreven. Uiteindelijk zal er door de leiding van elk kind een lijst met aandachtspunten worden ingevuld, waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden in kaart worden gebracht tegen de achtergrond van het groepsgebeuren.

De ouders krijgen van de leiding een uitnodiging voor deze kindbespreking. Overigens kan op ieder moment dat een ouder daarom vraagt een afspraak voor een gesprek gemaakt worden.

Jaarlijks organiseert elke groep voor de eigen ouders een groepsouderavond waarop informatie gegeven wordt over wat er met de kinderen in de groep gedaan wordt en hoe dat gebeurt. Meestal gebruikt men hiervoor een bepaald thema en kunnen er video-opnames of dia’s van de kinderen uit de groep getoond worden.

Daarnaast kunnen aparte algemene ouderavonden voor de dagverblijven en de peuterspeelzaal georganiseerd worden. Op deze avonden kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

  • Informatie m.b.t. het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal;
  • Informatie over de werkzaamheden van de oudercommissie;
  • De van belang zijnde financiële informatie;
  • Een inhoudelijk onderwerp.

De SKS is een 'open' instelling waar ouders altijd in en uit kunnen lopen en met vragen en/of suggesties kunnen komen. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Ook als ouders eens wat langer in de groep van hun kind aanwezig willen zijn bij b.v. een verjaardag of afscheid is dat geen enkel probleem. Als ouders in de loop van de dag willen weten hoe het met hun kind gaat, kunnen ze altijd even bellen. Zowel aan het begin als aan het eind van de periode dat een kind op het kindercentrum is geplaatst, zal de hoofdleidster de ouders benaderen met de vraag of alles naar wens verloopt / verlopen is.