Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Personele organisatie

Directie
 
 
 
 
 
Personeels-functionaris
Coördinator PSZ Coördinator VVE / Pedagogisch coach
Hoofdleiding KDV / Pedagogisch coach
Coördinator BSO / Pedagogisch coach
Coördinator LAH / Pedagogisch coach
 
 
 
 
 
 
Groepsleiding peuterspeelzalen
Groepsleiding kinderdag- verblijven
Groepsleiding buitenschoolse opvang
Leidsters aan huis
 
Ondersteunend personeel
 
Huishoudelijke dienst Secretariaat Schoonmaakdienst Onderhoud

De Schaapskooi heeft een tweehoofdige directie die eindverantwoorde­lijk is voor de totale organisa­tie. Zij wordt hierin ondersteund door een staf, bestaande uit de hoofden van de verschillende werksoorten en een personeelsfunctionaris. De hoofden van de werksoorten vervullen de rol van pedagogisch beleidsmedewerker / coach en dragen bij aan de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het pedagogisch beleid.

Ter ondersteuning van de gehele organisatie zijn de volgende medewerkers aangesteld: secretariaatsmedewerkers, huishoudelijk medewer­kers, schoonmakers en onderhoudspersoneel. Deze medewerkers voldoen minimaal aan de opleidingseisen, die gesteld worden in de op hen van toepassing zijnde CAO en zijn in het bezit van een 'verklaring omtrent gedrag' en ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

De grootste groep medewerkers bestaat uit groepsleiding en leidsters aan huis. In het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal worden de groepen begeleid door twee of drie vaste leidsters, die van minimaal 2 dagen tot 5 dagen kunnen werken en die mentor zijn van één of meerdere kinderen. Het aantal volwassenen, dat direct met de opvoeding van de kinderen te maken heeft, blijft beperkt tot de leidsters die nodig zijn om de groepen met twee personen te begeleiden.

Voor alle groepen in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is een vaste invalleidster aangesteld, die wordt ingezet bij vakantie, vrije dagen en ziekte van de vaste leidster. Ook voor de leidsters aan huis zijn invalleidsters aangesteld. Doordat er op de peuterspeelzaal in deeltijd gewerkt wordt is het goed mogelijk dat de vaste leidsters voor elkaar invallen. Als het in een bepaalde situatie toch nodig is, kan er een invalleidster van het kinderdagverblijf ingezet worden.

De werksoorten van de Schaapskooi vallen onder de werking van de CAO Kinderopvang. Hierin zijn alle rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer beschreven en worden de salarisschalen aangegeven die voor de verschillende medewer­kers van toepassing zijn.

In de verschillende uitvoeringsregelingen van de CAO zijn de functie- en taakom­schrijvingen vastgelegd, gekoppeld aan het vereiste minimum opleidingsniveau. Alle medewerkers in dienst van de Schaapskooi voldoen hieraan en zijn in het bezit van een 'verklaring omtrent gedrag' en een diploma kinder-EHBO.