Mijn Schaapskooi
0182-571373
0182-571373

Privacyverklaring

Kindercentrum de Schaapskooi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De directie van Kindercentrum de Schaapskooi vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming.


Contactgegevens:
Kindercentrum de Schaapskooi
Bloemendaalseweg 46
2804 AB Gouda
T +31 182 571373
E info@kcdeschaapskooi.nl
W www.kcdeschaapskooi.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercentrum de Schaapskooi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer;
 • Internetbrowser en apparaat type.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercentrum de Schaapskooi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Nationaliteit;
 • Lidmaatschap vakbond;
 • Gezondheid;
 • Strafrechtelijk verleden;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Biometrische gegevens;
 • Inkomensgegevens.
Het doel en de basis van de grondslag waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Kindercentrum de Schaapskooi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Kindercentrum de Schaapskooi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Kindercentrum de Schaapskooi verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijk verplichting voor is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
 • Het vaststellen van de hoogte van de te betalen ouderbijdrage t.b.v. de gemeente Gouda.
Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercentrum de Schaapskooi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindercentrum de Schaapskooi) tussen zit.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Dat wil zeggen dat de gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet ons dit verplicht. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt er voor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kindercentrum de Schaapskooi deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en incasso opdrachten en worden gegevens van medewerkers door gegeven aan het salarisadministratiekantoor en de Arbodienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindercentrum de Schaapskooi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercentrum de Schaapskooi gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Dit zijn zogenaamde "sessie cookies", die automatisch vervallen nadat uw sessie op de website verlopen is. Wij maken uitdrukkelijk géén gebruik van cookies die uw surfgedrag buiten onze website volgen (zogenaamde "tracking cookies"). U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, maar dan kunt u bijvoorbeeld niet meer als klant inloggen op Mijn Schaapskooi, of iDEAL-betalingen doen. Onze cookies wissen na een bezoek aan onze website is niet nodig, omdat deze na verloop van de sessie automatisch vervallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercentrum de Schaapskooi. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kcdeschaapskooi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kindercentrum de Schaapskooi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercentrum de Schaapskooi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kcdeschaapskooi.nl

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.